Tham gia bồi dưỡng công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên